Níže uvedený reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Bialetti.cz (dále jen Prodávající). Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

Provozovatelem internetového obchodu Bialetti.cz je Pavel Beneš adresou Jaroslava Seiferta 804, 273 09 Kladno, IČ: 86988654 DIČ: CZ7809180665.

1. Uplatnění odpovědnosti za vady Nahoru

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu. Pokud budete mít dotaz ohledně Vaší reklamace, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo písemně poštou viz "Kontakt pro reklamaci" uvedený níže. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

2. Způsob při uplatňování reklamace Nahoru

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a zašle Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Pro urychlení reklamace doporučujeme zaslat společně se zbožím / e-mailem na adresu info@bialetti.cz vyplněný Reklamační protokol poskytovaný Prodávajícím (formát PDF - editovatelný).

Od chvíle převzetí zásilky a uznání reklamace ze strany prodávajícího začíná běžet lhůta 30 dní pro odstanění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu (neposílejte originál faktury), kompletní výrobek (například: pokud výrobek obsahuje několik částí, z toho jedna je považována za vadnou, součástí reklamace musí být celý výrobek, pokud není předem dohodnuto jinak).

3. Zjevné vady při převzetí zboží Nahoru

Vykazuje-li zboží při přebírání od přepravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíšte se zaměstnancem přepravce protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od přepravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

4. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci Nahoru

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je používání nádobí v mikrovlnných troubách za vyšších teplot, než povoluje výrobce nebo mytí nádobí nevhodného do myček v myčce nádobí.

5. Kontakt pro reklamaci Nahoru

Poštovní adresa:
Pavel Beneš
Sokola Tůmy 525
273 09 Kladno - Švermov
Česká Republika

Mobil:
608 767 683, 605 736 365

E-mail:
reklamace@bialetti.cz